PHỤ TRÁCH CAMERA

 Mr Dũng: 0918895310

 email: dungnc@dangkhoa.vn

PHỤ TRÁCH MÁY TÍNH

 Mr Nam: 0902255543

 email: namnh@dangkhoa.vn